dr n. med. Sławomir Dudko ortopeda

Znajomość języków: polski

Informacje ogólne - dr n. med. Sławomir Dudko

Dr n. med. Sławomir Dudko jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Tytuł lekarza medycyny otrzymał w 1975 roku. Po studiach podjął pracę w Katowicach – początkowo w Szpitalu Miejskim, a następnie (w 1977 roku) w Cen­tral­nym Sz­pi­ta­lu Gór­ni­czym w Ka­to­wi­cach-Ochojcu (prze­kształ­co­nym później w Gór­no­ślą­skie Cen­trum Me­dycz­ne, a na­stęp­nie w Sa­mo­dziel­ny Pu­blicz­ny Sz­pi­tal Kli­nicz­ny Nr 7 ŚlAM-SUM w Ka­to­wi­cach, gdzie od 2000 roku funkcjonuje Ka­te­dra i Kli­ni­ka Or­to­pe­dii i Trau­ma­to­lo­gii Na­rzą­du Ru­chu Wy­działu Le­kar­skiego). I stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii zdobył w 1982 roku, a  II stopień w 1995 roku.

Swój ogromny bagaż wiedzy i umiejętności zdobył zarówno w polskich, jak i zagranicznych ośrodkach. Szkolił się m.in. we Włoszech, Niemczech oraz Francji. Ponadto, przez cztery lata współpracował ze  Sz­pi­ta­lem Okrę­go­wym w Za­wii w Li­bii.

 Poświęcił się również pracy naukowej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1995 roku. Jako profesjonalista na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych spotkaniach naukowych. Jest wspó­łor­ga­ni­za­torem kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych sym­po­zjów, a także aktywnym uczestnikiem kongresów EFORT (I na­gro­da w 2003) i SICOT,  Zjaz­dów Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a także kon­fe­ren­cji Sek­cji Oste­osyn­te­zy, On­ko­lo­gii, Cho­rób Me­ta­bo­licz­nych PTOi­Tr. Czynnie udziela się również podczas konferencji Or­to­pe­dów Woj­ska Pol­skie­go, Sym­po­zjów Pol­sko­-Nie­miec­kich oraz in­ter­dy­scy­pli­nar­nych.

Należy do Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, gdzie w latach 2002-2006 pełnił funkcję wiceprezesa Ślą­skie­go Od­dzia­łu PTOi­Tr,  w latach 2009-2010 był czło­nkiem ko­mi­sji re­wi­zyj­nej, w 2011-2012 czło­nkiem sądu koleżeńskiego, a w 2013-2014 czło­nkiem ko­mi­sji re­wi­zyj­nej.

Na uwagę zasługuje również fakt, że jego działalność została nagrodzona Zło­tym Me­dalem za Dłu­go­let­nią Służ­bę (w 2013 roku) oraz odznaczeniem  Za­słu­żo­nego dla Pol­skiej Or­to­pe­dii i Trau­ma­to­lo­gii w (2014 roku).

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. S. Dudko

Dr n. med. Sławomir Dudko specjalizuje się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki lekarskiej wykorzystuje przede wszystkim w zakresie eliminacji bądź minimalizowaniu skutków i powikłań urazów kończyn górnych i dolnych, kręgosłupa, miednicy oraz  innych schorzeń ortopedycznych.

Zdjęcia dr n. med. Sławomir Dudko

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr n. med. Sławomir Dudko