USG piersi

Czym jest badanie ultrasonograficzne piersi?

Badanie ultrasonograficzne jest jedną z podstawowych metod diagnostyki obrazowej gruczołu piersiowego. Służy ono ocenie tkanek, z których zbudowana jest pierś, wykrywaniu i różnicowaniu wszelkich jej  patologii oraz umożliwia ocenę węzłów chłonnych odprowadzających limfę z większej części tego gruczołu, przede wszystkim pod kątem obecności  w nich przerzutów nowotworowych.

Na czym polega badanie USG piersi

Ultrasonografia jest metodą, pozwalającą na obrazowanie narządów przy wykorzystaniu ultradźwięków, które są definiowane jako fale dźwiękowe o częstotliwości powyżej 20 tys. Hz. W ultrasonografii znajdują zastosowanie fale z zakresu od 1 do 18 mln. Hz (1-18 MHz). Ultradźwięki są wytwarzane przez drgania specjalnego kryształu, znajdującego się w sondzie (głowicy) aparatu. Drgania te są wywoływane dzięki tzw. efektowi piezoelektrycznemu, czyli powstawaniu drgań kryształu piezoelektrycznego po przyłożeniu do niego prądu elektrycznego. Wygenerowane ultradźwięki trafiają wgłąb badanych struktur, odbijają się od nich i wracają do głowicy aparatu, która zamienia  ultradźwięki w impulsy elektryczne - jest to odwrotny efekt piezoelektryczny. Impulsy elektryczne są rejestrowane przez układy elektroniczne aparatu i konwertowane na obraz widoczny na ekranie.

USG piersi od 80 zł
wybierz miasto, w którym chcesz wykonać badanie
Sprawdź ofertę »

Jakim sprzętem wykonywane jest badanie ultrasonograficzne piersi?

Badanie USG piersi jest wykonywane za pomocą standardowego aparatu do USG, składającego się z głowicy generującej i odbierającej ultradźwięki, jednostki centralnej, która ma za zadanie zrekonstruować obraz badanych tkanek na podstawie docierających do niej impulsów elektrycznych, ekranu oraz konsoli sterującej. Do badania USG piersi najczęściej wykorzystywana jest głowica liniowa generująca fale o częstości około 10 MHz. W przypadku dużych gruczołów piersiowych stosowane są sondy generujące ultradźwięki penetrujące głębiej -  sondy typu Convex, wytwarzające ultradźwięki z zakresu częstotliwości 3,5MHz-5MHz (służą głównie do badania jamy brzusznej).

Jakie są zalety badania USG piersi?

Badanie ultrasonograficzne piersi to szybka, nieinwazyjna, bezbolesna, a przede wszystkim bezpieczna metoda obrazowania gruczołu piersiowego, ponadto uwidacznia go w czasie rzeczywistym, a u osób obłożnie chorych  badanie może być wykonane nawet przy łóżku chorego. USG piersi pozwala na wykrycie wielu patologii tego gruczołu oraz określenie prawdopodobieństwa występowania nowotworu złośliwego.

Metoda ta może być wielokrotnie powtarzana i jest bezpieczna dla kobiet w ciąży, gdyż w badaniu USG piersi nie jest wykorzystywane niebezpieczne dla matki i dziecka promieniowanie rentgenowskie. Ponadto badanie ultrasonograficzne gruczołu piersiowego jest wykorzystywane jako metoda wspomagająca przeprowadzanie inwazyjnych procedur terapeutyczno-diagnostycznych piersi (np. biopsja guzka, drenaż ropnia piersi), służy także nieinwazyjnej diagnostyce schorzeń sutka u mężczyzn. Badanie USG piersi jest szczególnie czułą metodą diagnostyczną u młodych kobiet, u których przewaga utkania gruczołowego nad tłuszczowym piersi stwarza bardzo dobre warunki do obrazowania ultrasonograficznego.

Jak należy się przygotować do badania USG piersi?

Badanie ultrasonograficzne piersi nie wymaga żadnych uciążliwych i trudnych przygotowań ze strony pacjenta. Powinno ono być wykonywane u kobiet miesiączkujących między 1. a 10. dniem cyklu miesięcznego (1. dzień cyklu traktowany jako 1. dzień krwawienia miesięcznego), gdyż zmiany, zachodzące w gruczole sutkowym pod wpływem hormonów płciowych, wpływają na jakość uzyskanego obrazu i jego wartość diagnostyczną.

Kobiety przyjmujące doustną antykoncepcję hormonalną powinny wykonywać badanie pod koniec okresu przerwy w przyjmowaniu pigułek antykoncepcyjnych. Na wizytę w gabinecie ultrasonograficznym należy zabrać ze sobą wyniki dotychczasowych badań, np. poprzedniego USG piersi, rezonansu magnetycznego piersi, mammografii oraz wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w celu diagnostyki schorzeń gruczołu sutkowego.

Kto wykonuje badanie USG piersi?

Badanie ultrasonograficzne piersi jest wykonywane przez lekarzy, posiadających duże doświadczenie i kwalifikacje, potwierdzone certyfikatami ukończenia kursów szkoleniowych w ultrasonografii gruczołu piersiowego. Najczęściej są to specjaliści z dziedziny medycyny obrazowej (radiolodzy zajmujący się badaniami ultrasonograficznymi), onkolodzy, a także specjaliści ginekologii i położnictwa.

Jak wygląda badanie ultrasonograficzne piersi?

Badanie USG piersi wykonywane jest w gabinecie ultrasonograficznym. Pacjent jest ułożony na plecach z podłożonym pod bok (po badanej stronie) zwiniętym kocem, poduszką itp. Lekarz wykonujący badanie USG  nakłada na skórę piersi oraz na głowicę aparatu żelu ultrasonograficzny, który poprawia przewodzenie ultradźwięków wgłąb badanego gruczołu, a następnie przykłada głowicę ultrasonograficzną do piersi.

W celu topograficznego umiejscowienia zmian, zobrazowanych w ultrasonografii, gruczoł piersiowy dzieli się umownie na 5 stref: 4 kwadranty (górny boczny, dolny boczny, górny przyśrodkowy i dolny przyśrodkowy) oraz okolicę brodawki sutkowej. Kompletne badanie  USG piersi obejmuje również zobrazowanie pasma tkanki gruczołowej, biegnącej od głównej masy piersi w kierunku dołu pachowego (ogon Spence'a) oraz węzłów chłonnych dołu pachowego.

Aby zobrazować cały gruczoł wykorzystywane są różne techniki przesuwania głowicy w celu uzyskania kompletnego obrazu ultrasonograficznego: głowica może być umieszczana w kolejnych punktach od góry do dołu i z powrotem wzdłuż równoległych pionowych linii, a następnie od prawej do lewej wzdłuż linii poziomych, przez co uzyskuje się ruch głowicy po torze, przypominającym siatkę (tzw. grid scanning pattern). Inną techniką jest ruch głowicy zgodny z ruchem wskazówek zegara (tzw. radial scanning pattern).

W przypadku stwierdzenia patologii gruczołu piersiowego należy zobrazować ją dodatkowo w przynajmniej jednej, poprzecznej do projekcji standardowych płaszczyźnie. Nowe aparaty ultrasonograficzne pozwalają także na ocenę stopnia podatności na ucisk wykrytych zmian dzięki metodzie elastografii, co wnosi dodatkowe informacje diagnostyczne do badania ultrasonograficznego. Istnieją również specyficzne techniki badania USG w sytuacji podejrzenia uszkodzenia implantu piersi oraz występowania specyficznych patologii tego gruczołu.

Jakie są wskazania do badania USG piersi?

Najczęstsze wskazania kliniczne do badania ultrasonograficznego piersi zostały zawarte w najnowszych wytycznych American College of Radiology (ACR) i objemują:

 • ocenę wyczuwalnych w badaniu palpacyjnym guzków oraz innych symptomów choroby gruczołu piersiowego, takich jak wciągnięcie lub wyciek z brodawki sutkowej, zmiana zabarwienia i struktury skóry piersi (np. skóra o strukturze skórki pomarańczowej), bolesność i zaczerwienienie skóry;
 • ocenę nieprawidłowości stwierdzonych w innych badaniach obrazowych gruczołu piersiowego, np. w mammografii lub rezonansie magnetycznym piersi;
 • pierwszorazową ocenę zmian wykrytych u kobiet poniżej 30 roku życia, kobiet ciężarnych lub karmiących piersią;
 • diagnostykę potencjalnego uszkodzenia implantów piersiowych;
 • podejrzenie zmian o złośliwym charakterze, w przypadku obecności mikrozwapnień lub zagęszczeń tkanki gruczołowej piersi, które potencjalnie mogłyby utrudnić zobrazowanie złośliwych guzków w badaniu mammograficznym;
 • wspomaganie biopsji i innych procedur inwazyjnych przeprowadzanych na gruczole piersiowym;
 • planowanie radioterapii raka piersi;
 • uzupełnienie badania mammograficznego u kobiet z piersiami o gęstym utkaniu gruczołowym w celu diagnostyki raka piersi, gdy wykonanie rezonansu magnetycznego tego gruczołu jest przeciwwskazane lub badanie jest nieosiągalne;
 • ocenę i celowaną biopsję węzłów chłonnych dołu pachowego.

Wytyczne ACR podkreślają, że zalecenia określone przez tę organizację nie ograniczają zastosowania badania USG piersi wyłącznie do wspomnianych sytuacji klinicznych, gdyż jego wykonanie może być uzasadnione także w innych przypadkach. Wielu specjalistów  zaleca wykonywanie badania USG piersi u kobiet powyżej 20-25 roku życia co 2 lata, a od 30 roku życia co 1 rok, do momentu spełnienia kryteriów włączenia do programu badań mammograficznych w celu wczesnej identyfikacji raka piersi (od 50 do 69 roku życia co 2 lata) lub krócej (np. do 40 roku życia), gdy w piersi dojdzie do ilościowej przewagi tkanki tłuszczowej nad gruczołową, co zwiększa czułość mammografii i zmniejsza czułość USG w diagnozowaniu zmian gruczołu piersiowego.

Badanie jest także wskazane u kobiet bez objawów klinicznych patologii gruczołu piersiowego, u których stwierdzono mutacje odpowiadające za dziedzicznego raka piersi (najczęściej mutacje genów BRCA1 i BRCA2). Powtarzane  kilkukrotnie badanie USG może pełnić funkcję monitorującą skutki leczenia chorób gruczołu piersiowego, a także służy diagnostyce chorób męskiego gruczołu piersiowego - około 1% wszystkich przypadków raka piersi jest stwierdzany u mężczyzn, dlatego biorąc pod uwagę dużą ogólną liczbę zachorowań na ten nowotwór na świecie oraz poważny charakter schorzenia nie wolno lekceważyć tego badania w przypadku stwierdzenia patologicznych objawów gruczołu piersiowego u mężczyzn.

Jaka jest skuteczność badania USG piersi w wykrywaniu schorzeń nowotworowych tego gruczołu?

Najpoważniejszym schorzeniem, wykrywanym za pomocą badania USG gruczołu sutkowego, jest rak piersi. Liczne badania kliniczne wskazują na wyższą skuteczność metody ultrasonograficznej nad mammografią u kobiet poniżej 40. roku życia. Badanie, przeprowadzone przez badaczy University Of Sydney na grupie 240 kobiet do 40. r.ż., chorujących na raka piersi, wykazało 81,7% skuteczność diagnostyczną USG i 75,8% skuteczność mammografii w wykrywaniu zmian nowotworowych tego gruczołu.  Inne badanie, opublikowane w 2009 roku przez Boston Journal Of Basic Medical Sciences, przeprowadzone na grupie 546 kobiet z objawami klinicznymi, wskazującymi na obecność zmian gruczołu piersiowego, z pośród których na podstawie badania histopatologicznego w 259 przypadkach stwierdzono nowotwór złośliwy i  287 zmian łagodnych. W badaniu tym wykazano wyższą czułość ultrasonografii w grupie kobiet poniżej 45. roku życia (72% skuteczności ultrasonografii vs 56% skuteczności mammografii)  i wyższą czułość mammografii u kobiet powyżej 60 roku życia.

Oceniono również przydatność obu metod w zależności od przewagi utkania gruczołowego bądź tłuszczowego piersi. U kobiet z przewagą utkania tłuszczowego stwierdzono wyższą czułość mammografii (82%), natomiast u kobiet z przewagą utkania gruczołowego czułość była wyższa w przypadku  ultrasonografii (57% vs 23%). Wyniki powyższych badań oraz wielu innych publikacji pozwalają na stwierdzenie, że im młodszy wiek i większy udział utkania gruczołowego w budowie gruczołu piersiowego, tym wyższa skuteczność ultrasonografii i niższa skuteczność badań mammograficznych.

Jakie są przeciwwskazania do wykonania badania USG piersi?

Ponieważ badanie USG piersi jest nieinwazyjne, nie wymaga zastosowania promieniowania jonizującego ani jakiejkolwiek formy premedykacji farmakologicznej nie jest potrzebna, nie ma żadnych bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania tego badania. Badanie USG piersi jest metodą całkowicie bezpieczną, wolną od powikłań, może być wykonywane u kobiet w każdym wieku, w tym ciężarnych, karmiących piersią i mających przeciwwskazania do wykonania mammografii, rezonansu magnetycznego lub innych badań obrazowych tego gruczołu.

Ocena charakteru zmian i postępowanie w przypadku nieprawidłowości w badaniu USG piersi

W przypadku znalezienia zmian w USG piersi możliwa jest wstępna ocena ich charakteru na podstawie pewnych cech obrazu ultrasonograficznego. Doświadczony diagnosta, posługując się tzw. ultrasonograficzną skalą BI-RADS (Breast Imaging-Reporting and Data System), jest w stanie ocenić prawdopodobieństwo złośliwego charakteru guzków, od czego zależy dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.

Skala BI-RADS:

 • 0 - ocena końcowa niekompletna - wymaga dodatkowych badań obrazowych, ryzyko złośliwości w tym stopniu jest niepewne i trudne do oceny;
 • 1 - norma - oznacza obraz całkowicie prawidłowy, ryzyko złośliwości 0%, nie wymaga dalszej diagnostyki;
 • 2 - zmiana łagodna - oznacza obecność zmian z pewnością łagodnych, ryzyko złośliwości 0%, nie wymaga dalszej diagnostyki;
 • 3 - zmiana prawdopodobnie łagodna - ryzyko złośliwości <2%, wskazana kontrola za 6 miesięcy;
 • 4 - zmiana podejrzana - ryzyko złośliwości od 2% do 95%, konieczna weryfikacja zmiany (biopsja), grupę podzielono na 3 podgrupy(*):
 • 4a: zmiana podejrzana, ale o małym stopniu prawdopodobieństwa złośliwości;
 • 4b: zmiana podejrzana, o pośrednim stopniu prawdopodobieństwa złośliwości;
 • 4c: zmiana podejrzana, o wysokim stopniu prawdopodobieństwa złośliwości, jednak bez klasycznych cech złośliwości;
 • 5 - zmiana o wysokim prawdopodobieństwie złośliwości -  ryzyko złośliwości >95%, konieczna weryfikacja zmiany i dalsze leczenie;
 • 6 - rak potwierdzony - zmiana wcześniej zweryfikowana jako złośliwa.

W diagnostyce ultrasonograficznej zmian w obrębie gruczołu sutkowego ocenie podlega kształt zmiany, naciekanie sąsiadujących tkanek i przesuwalność zmiany ich względem, a także obecność zwapnień (czyli ognisk hiperechogenicznych - "świecących" w badaniu USG), przestrzeni płynowych oraz podatność na ucisk (w badaniu USG z opcją elastografii - dodatkowego parametru pozwalającego dokładniej ocenić badaną zmianę).

Po zakwalifikowaniu zmiany do odpowiedniej klasy wg skali BI-RADS lekarz wdraża odpowiednie postępowanie - w przypadku zmian o niskim ryzyku rozwoju nowotworu złośliwego wskazana jest ponowna  ocena ultrasonograficzna za 6 miesięcy, zmiany podejrzane  i z wysokim prawdopodobieństwem złośliwego charakteru wymagają weryfikacji za pomocą biopsji i badania histopatologicznego w celu postawienia ostatecznego rozpoznania. Gdy badanie histopatologiczne potwierdzi obecność raka piersi, niezbędne jest leczenie: chirurgiczne, radioterapia bądź chemioterapia lub skojarzenie tych metod.

W jakim kierunku zmierza rozwój metod badania ultrasonograficznego piersi?

Technika badań USG podlega ciągłemu, szybkiemu rozwojowi, w związku z czym możliwości diagnostyczne tego narzędzia są coraz większe i pozwalają na dokładniejszą oraz wcześniejszą diagnostykę schorzeń gruczołu piersiowego. Poprawa rozdzielczości obrazu, bardziej czułe badania Doppler USG (oceniające przepływ przez naczynia doprowadzające krew do guza), ocena elastograficzna (podatności na ucisk) pozwalają na opisywanie nowych cech określających charakter badanych zmian, które nie mogłyby być oceniane za pomocą aparatów starego typu. Nowoczesne badania ultrasonograficzne piersi wykazują tendencję do coraz wcześniejszego wykrywania zmian i jeszcze dokładniejszej oceny prawdopodobieństwa ich złośliwego charakteru.

USG piersi od 80 zł
wybierz miasto, w którym chcesz wykonać badanie
Sprawdź ofertę »

Najczęstsze pytania pacjentów, dotyczące badania USG piersi

Czy badanie USG piersi jest bolesne?

Badanie USG piersi, podobnie jak inne badania ultrasonograficzne, na ogół jest bezbolesne. Jedynym odczuciem jest niewielki ucisk głowicy ultrasonografu na gruczoł piersiowy. Większy dyskomfort może pojawić się  jedynie w przypadku zmian zapalnych czy ropni, które są bolesne przy dotyku i ucisku - w takich przypadkach badanie przeprowadzane jest z szczególną delikatnością, aby komfort pacjentki był jak największy.

Czy badanie USG piersi może być wykonywane u kobiet w ciąży i karmiących piersią?

Badanie ultrasonograficzne gruczołów sutkowych może być wykonywane w ciąży oraz w okresie karmienia piersią - sytuacje te nie są jakimkolwiek przeciwwskazaniem. Natężenie ultradźwięków, na które narażona jest pacjentka oraz rozwijające się dziecko, nie przekracza dopuszczalnych norm i nie wpływa negatywnie na stan zdrowia matki oraz rozwój płodu. Badanie nie wpływa również na proces laktacji. Co więcej - ciąża i karmienie piersią są okresami w życiu kobiety, w których (głównie na skutek zmian hormonalnych organizmu) może częściej dochodzić do rozwoju łagodnych zmian gruczołu piersiowego, a badanie ultrasonograficzne jest podstawowym, najbezpieczniejszym u tego typu pacjentek narzędziem służącym diagnostyce patologii sutka.

Kiedy otrzymam wynik badania?

Zazwyczaj lekarz wykonujący badanie opisuje je bezpośrednio po zabiegu i wydaje pacjentce wynik w formie pisemnego protokołu i ewentualnie zdjęcia znalezionych zmian.

Ile kosztuje badanie USG piersi w Polsce i na świecie?

Przykładowa cena badania USG piersi w Warszawie to 80 zł (Samodzielny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego, Warszawa-Mokotów), w Rzeszowie za taką procedurę trzeba zapłacić średnio 90 zł (Specjalistyczny Szpital ProFamilia), natomiast w Poznaniu - 100 zł (Centrum Medyczne neoMedica). Dla porównania, prywatnie wykonane badanie ultrasonograficzne piersi w Londynie to koszt około 200 GPB (Harley Street Breast Clinic). Należy pamiętać, że wykonanie biopsji zmiany i ocena histopatologiczna podnoszą koszty diagnostyki (około 50-60 zł w Polsce). Wysoka cena wspomnianych procedur dodatkowych w krajach Zachodniej Europy (we wspomnianym londyńskim ośrodku około 1000 GBP) sprawia, że opłacalna jest kompleksowa diagnostyka schorzeń sutka w Polsce, o czym świadczy coraz większa liczba pacjentów z krajów zachodnich w gabinetach polskich specjalistów z zakresu chorób gruczołu piersiowego.

Czy badanie USG piersi jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

Badanie USG piersi jest w uzasadnionych przypadkach refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli lekarz w badaniu przedmiotowym stwierdzi obecność zmian w obrębie gruczołu piersiowego, powinien skierować pacjenta na badania obrazowe najbardziej odpowiednie dla danej sytuacji klinicznej (USG lub mammografię). W takim przypadku pacjent zawsze musi posiadać skierowanie na badanie. Nie jest natomiast refundowane badanie "na życzenie" pacjenta, gdy decyduje się na jego wykonanie w celach przesiewowych (screening populacyjny) w kierunku raka piersi. Ze względu na dużą wartość diagnostyczną USG piersi w  rozpoznawaniu raka tego gruczołu, powstały liczne programy finansowane z różnego rodzaju źródeł (organizacje charytatywne, samorządy i inne), w ramach których badanie może być wykonane nieodpłatnie.

Czy powinnam wykonać badanie, jeżeli wynik mammografii jest prawidłowy, a występują u mnie dolegliwości związane z gruczołem piersiowym ?

Badanie ultrasonograficzne wnosi inne informacje diagnostyczne niż mammografia. Jeżeli pacjentka wyczuwa guzek piersi, obserwuje zmiany okolicy brodawki sutkowej lub inne niepokojące zmiany piersi, a mammografia nie wykazuje obecności organicznej patologii w obrębie gruczołu, ultrasonografia może pomóc w rozwikłaniu przyczyn dolegliwości. Nie oznacza to, że badanie ultrasonograficzne jest w stanie wykazać więcej niż mammografia - niektóre zmiany są lepiej widoczne w jednym z tych badań niż w drugim, wobec czego metody te uzupełniają się wzajemnie w kompleksowej diagnostyce obrazowej gruczołu piersiowego.

Jakie są alternatywne metody diagnostyczne w stosunku do badania USG piersi?

W diagnostyce obrazowej gruczołu piersiowego, obok ultrasonografii, wykorzystywana jest również mammografia, czyli badanie rentgenowskie, oraz rezonans magnetyczny. Należy pamiętać, że nie są one równoważnymi sposobami obrazowania piersi - mammografia wskazana jest w przypadku przewagi utkania tłuszczowego piersi i u starszych pacjentek, niż ma to miejsce w przypadku ultrasonografii (ze względu na jakość i dokładność uzyskiwanego obrazu w tych grupach pacjentów). Rezonans magnetyczny pozwala na bardzo dokładne zobrazowanie piersi, niezależnie od utkania i wieku, jednak metoda ta jest trudniej dostępna i droższa niż badanie USG. Ponadto wpływ promieniowania jonizującego w czasie mammografii oraz oddziaływania pola magnetycznego (dotyczy to rezonansu) sprawiają, że metody te nie mogą być stosowane tak szeroko, jak pozbawiona działań niepożądanych ultrasonografia.

Przykładem ograniczenia mammografii jest przeciwwskazanie do wykonywania tego badania u kobiet ciężarnych (wpływ promieniowania jonizującego na rozwój płodu). Rezonans magnetyczny piersi nie może natomiast być wykonywany m. in. u pacjentów z wszczepionymi metalowymi klipsami naczyniowymi (w niektórych przypadkach) oraz z wszczepionym stymulatorem bądź kardiowerterem-defibrylatorem serca (ze względu na możliwość zakłócenia pracy i uszkodzenia tych urządzeń). Ograniczenia takie nie dotyczą ultrasonografii, gdyż natężenie ultradźwięków w czasie badania jest bezpieczne dla organizmu, dlatego USG piersi może być wykonywane praktycznie bez ograniczeń, nawet u pacjentów podwyższonego ryzyka ze względu na współistniejące stany kliniczne.

Źródła: Anatomia i fizjologia gruczołu piersiowego - obrazy rentgenowskie, sonomammografia i MRI Małgorzata Stusińśka, polradiologia.org;  ultrasoundpaedia.com; Sonographic breast elastography: a primer. Barr RG, Journal of Ultrasound In Medicine 2012; Ultrasound more effective than mammography in younger women with cancer symptoms University Of Sydney; Comparative accuracy of mammography and ultrasound in women with breast symptoms according to age and breast density. Boston Journal Of Basic Medical Sciences 2009; ACR Breast USG BI-RADS Atlas - Reporting System; Diagnostic breast ultrasound: current status and future directions; Radiologic clinics of  North America, 2007.

USG piersi
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Zdjęcia